FINANCIËLE KERNCIJFERS

De jaarrekening van vzw Sint-Lodewijk, die de consolidatie is van de jaarrekeningen van MFC Sint-Lodewijk, VZA Den Binder en Diepenbroek, de aanleunende dienstverlening en de Sint-Lodewijkscholen, wordt opgemaakt door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Ze wordt bovendien gecontroleerd door EY Bedrijfsrevisoren BCVBA.

INVESTERINGEN

De terreinen en gebouwen vormen de belangrijkste groep binnen de vaste activa.

Een deel van deze investeringen werd gesubsidieerd door VIPA en AGIOn (rubriek 15 – kapitaalsubsidies).

Verder werden de investeringen gefinancierd door leningen bij kredietinstellingen (rubrieken 17 en 42 – financiële schulden) en eigen middelen.

RESULTATEN

Niettegenstaande het hogere resultaat van het boekjaar, is het werkingsresultaat lager in vergelijking met voorgaand jaar.

Deze daling is te wijten aan de hogere afschrijvingskost op de vaste activa.

Als gevolg van de hoge uitzonderlijke inkomsten (positieve afrekeningen van het subsidiedossier VAPH en extra GON-toelagen) is het uiteindelijk resultaat van het boekjaar (668.642,65 euro) echter hoger dan in 2017 (486.362,70 euro).

Onze werkingsopbrengsten bestaan hoofdzakelijk uit subsidies en toelagen voor werking en personeelskosten, merendeels vanwege de Vlaamse Overheid – VAPH voor MFC en VZA en AGODI voor de scholen.