Continu leren / TOP en POP

TEAMONTWIKKELINGSPLAN (TOP)

Elk team van een specifieke discipline, functiegroep of dienst heeft of zal een teamontwikkelingsplan (TOP) opmaken. Met hun TOP maakt het team een overzicht van verschillende competenties en expertises die het de komende drie jaar wil ontwikkelen. Op basis van de afspraken in het TOP schrijven medewerkers hun eigen ontwikkelingstraject uit in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).

Op deze manier kan iedereen binnen het team zijn competenties en expertises ontplooien en verbinden we de noden van de organisatie, de doelstellingen van het team en de passies, talenten, competenties en expertises van de teamleden.

Binnen Sint-Lodewijk bestaan ondertussen al heel wat teamontwikkelingsplannen:
TOP kinesitherapeuten, TOP ergotherapeuten, TOP logopedisten, TOP verpleegkundigen, TOP voedingsdeskundigen, TOP externe dienstverlening, TOP opvoeders jongeren 1, TOP opvoeders jongeren 2, TOP opvoeders kinderen, TOP administratie (team onthaal, team aankoop, team communicatie, team…), TOP onderhoud, TOP technische dienst en TOP keuken.

In het TOP zijn competenties opgenomen op drie niveaus: cliëntgerichte en organisatiegerichte competenties én competenties gericht op de medewerker. Iedere medewerker geeft aan in welke mate hij zichzelf wil ontplooien voor die verschillende competenties binnen het TOP aan de hand van de volgende percentages:

Aan elke competentie wordt één of worden meerdere experts gekoppeld. Deze medewerkers verwerven de meest recente kennis en inzichten over deze competenties en zijn binnen hun team hiervoor het aanspreekpunt.

Het TOP is geen vaststaand plan, maar een werkdocument waarin de focus van het team en de groei van de individuele medewerker zichtbaar is.

Door veranderde factoren, vanuit de organisatie of binnen het team, kunnen andere competenties naar voor worden geschoven die een meerwaarde betekenen om op te nemen in het TOP.

Checklist

Deze checklist is bedoeld om vast te stellen in welke mate de medewerker de competentie beheerst, o.a. d.m.v. observatie en informatieverzameling.

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN (POP)

Op basis van de afspraken in het teamontwikkelingsplan (TOP), maakt iedere medewerker zijn eigen Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) op.

Teamleden kunnen op die manier hun persoonlijke competenties en expertises ontplooien en linken aan zowel de noden van de organisatie, de doelstellingen van het team als hun eigen passies en talenten én de competenties en expertises van de teamleden.

Via het POP hebben medewerkers een actieve rol in hun persoonlijke leer- en groeiproces

Via het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) hebben medewerkers zelf een actieve rol in hun persoonlijke leer- en groeiproces binnen Sint-Lodewijk, zowel op korte als lange termijn. Medewerkers bepalen zelf hun doelstellingen bij de opmaak van hun POP en daaraan gekoppeld de leerinhoud, -vorm en -tijd. De verantwoordelijke of coördinator heeft een ondersteunende en faciliterende rol in het POP vanuit het TOP.