Continu leren / I-deal

I-deal: Aan het stuur van je eigen loopbaan

Loopbaanbeleid

Zoals gestaafd in de opdrachtsverklaring streven we in Sint-Lodewijk volgende doelstellingen na:
• medewerkers motiveren
• deskundigheid ontwikkelen
• verantwoordelijkheid geven en nemen

Het loopbaanbeleid is een cruciale schakel om het medewerkersbeleid in de praktijk om te zetten. In Sint-Lodewijk willen we een context creëren voor een duurzaam loopbaanbeleid met het oog op werkbaarheid, inzetbaarheid en groei van medewerkers:
• Opdat medewerkers vitaal en met goesting aan de slag blijven in hun huidige job, zetten we actief in op werkbaarheid, met aandacht voor werkbelasting, taakverdeling en ondersteuning.
• We moedigen iedereen aan om continu te leren, waardoor iedere medewerker sterker wordt en inzetbaar blijft op zijn talenten en competenties.
• We stimuleren iedere medewerker kansen te grijpen om te groeien in de huidige job en/of te evolueren naar een volgende toekomstige job.

Het loopbaanbeleid is er voor alle medewerkers en erkent tegelijkertijd dat medewerkers zeer verschillend zijn in hun wensen en noden, talenten en competenties. Er is geen standaard loopbaanverhaal. Integendeel, er zijn evenveel loopbanen als medewerkers. Sint-Lodewijk wil een transparant beleid bieden, onderlinge dialoog faciliteren en feedback geven.

Aan het roer van je eigen loopbaan

Samen met elke medewerker kijken we vooruit en gaan we in dialoog om een goede afstemming te vinden tussen de wensen en noden van de medewerker en die van de organisatie.

Afhankelijk van de levensfase evolueren de wensen en noden van medewerkers. Hierover kan steeds opnieuw afgestemd worden, op initiatief van de medewerker of van de leidinggevende, op een formeel of informeel moment.

Binnen deze context blijft de medewerker aan zet. Hij is eigenaar van zijn loopbaan en neemt een actieve rol op. Als medewerker zit je aan het stuur van je eigen loopbaan. Door in dialoog te gaan over loopbaanwensen en -opties in de organisatie, ga je samen op zoek naar een goede match tussen beide. Deze loopbaanmogelijkheden kunnen gaan over werktijd, loopbaanduur, inhoud en intensiteit van je loopbaan. Vanuit deze visie is het streefdoel tot een I-deal te komen met, door en voor iedere medewerker.

De I-deal

Een I-deal omvat vrijwillige, geïndividualiseerde afspraken tussen de medewerker en de organisatie over elementen die zowel de medewerker als de organisatie ten goede komen. Er zijn vier dimensies om individuele voorkeuren bespreekbaar te maken. Vanuit deze vier dimensies gaan medewerkers met hun leidinggevende in dialoog over hun loopbaan. Samen gaan ze op zoek naar synergie tussen de loopbaanwensen van de medewerker en de mogelijkheden in de organisatie. Concrete afspraken komen in de I-deal terecht.

1. Inhoud
De vraag naar verandering van inhoud staat hierbij vanzelfsprekend centraal. Sluit wat ik doe aan bij mijn huidige interesses, talenten en competenties? Wil ik dezelfde inhoud of wil ik een andere inhoud? Het antwoord op deze vragen, kan resulteren in:
• specialisatie (in specifieke domeinen) binnen de huidige functie
• verbreding (naar andere domeinen) binnen de huidige functie
• de huidige functie uitoefenen in een andere eenheid of dienst
• een andere functie opnemen

2. Intensiteit
Intensiteit heeft te maken met de werkdruk, verantwoordelijkheid opnemen en de complexiteit van de job. Wil en kan ik met deze intensiteit blijven werken? De medewerker kan kiezen voor:
meer intensief: de medewerker geeft aan dat hij/zij ambitie heeft om verder te groeien, in verantwoordelijkheid en/of in expertise.
gelijke intensiteit: de medewerker geeft aan dat hij/zij op hetzelfde prestatie-elan wil verdergaan.
minder intensief: de medewerker geeft aan dat hij/zij een functie wil opnemen met minder verantwoordelijkheid, minder werkdruk en/of een lagere complexiteit.

3. Tijd
Wil en kan ik evenveel tijd besteden aan mijn werk? De medewerker kan kiezen om meer tijd, gelijke tijd of minder tijd te besteden.

4. Loopbaanduur:
Bij punt vier, tracht de medewerker een antwoord te geven op: “Hoe lang wil ik aan de slag blijven?” Deze dimensie is voornamelijk van toepassing in het laatste kwart van de loopbaan.