IN DIALOOG MET DE CLIENT

Sint-Lodewijk geeft de stem van de cliënt een centrale plaats. Via dialoog en onderlinge informatie-uitwisseling stemmen we onze activiteiten zo goed als mogelijk af op de kenbare wensen en noden van de betrokken partijen. De regie leggen we daarbij meer en meer in handen van de cliënt zelf en zijn of haar context. Zo kunnen de oudste jongeren met oog op de toekomst bijvoorbeeld zelfstandig leren wonen in de studio. Voor de kleinste telgen wordt het kampthema dan weer bepaald voor en door de kinderen en begeleiders die zich hiervoor ingeschreven hebben. Met de persoonsvolgende financiering (PVF) in het vizier tracht Sint-Lodewijk bovendien zijn zorgaanbod binnen het onderwijs sterker uit te werken en te verankeren binnen het zorgcontinuüm zodat de zorgvoorsprong ten opzichte van het reguliere onderwijs behouden kan worden.

IEDEREEN DENKT MEE

Tegenwoordig wordt zowat elke organisatie gekenmerkt door evolutie en verandering. Ook Sint-Lodewijk wil én moet mee met zijn tijd. Sint-Lodewijk kiest daarbij voor een transparante aanpak in een open cultuur waar ieder zijn steentje bijdraagt. Er is ruimte voor inbreng. Ideeën die bottom-up groeien, resulteren in een hogere betrokkenheid evenals een groter draagvlak. Wanneer je als organisatie ruimte faciliteert voor initiatieven van eigen bodem, kunnen nieuwe ideeën en werkwijzen ontstaan. Zo rolde Sint-Lodewijk in 2018 in samenwerking met PWC het SAVO-project uit bij de Volwassenwerking. Ook het vomings-, trainings- en opleidingsbeleid maakte plaats voor Continu Leren. Een aanpak die nauwer aansluit bij de noden, talenten en competenties van onze medewerkers.

ELK TALENT TELT

De dikke Van Dale omschrijft ‘talent’ als een natuurlijke begaafdheid, als een zekere aanleg voor iets. Wat je goed kan, doe je over het algemeen ook liever en beter. En of we talent hebben op Sint-Lodewijk. Arcobaleno, ons jongerenkoor, schopte het tot in Brussel. De hockeyploeg van SILOS is enorm goed bezig en kreeg nieuwe wedstrijdtruitjes, maar ook alle andere sportieve leerlingen werden aan het einde van het schooljaar in de bloemetjes gezet. En heb je trouwens het boek van Maud en Piet al gelezen?

LICHT, LUCHT EN RUIMTE

Investeren in nieuwe infrastructuur is nodig, maar niet evident. Toch mogen we trots terugblikken op de realisatie van enkele projecten. In 2018 hebben het Eco-team van het MFC en het MOS-team van BuBaO heel wat sensibiliserende acties op poten gezet voor medewerkers en leerlingen om hen bewust(er) te maken van het belang van de gezamenlijke zorg voor het milieu. Verder ondergingen we via een spectaculaire brandoefening met bijhorende evacuatie de ultieme ‘stresstest’. Naar de toekomst toe zullen verdere investeringen nodig blijven. Sint-Lodewijk investeert niet alleen in aangepaste infrastructuur, maar tegelijkertijd ook in de inhoudelijk werking en continue verbetering van de organisatie. Verder houden we vast aan een ecologische gedachtegang bij de verdere realisatie van het masterplan voor het hoofdgebouw.

KLAAR VOOR VERNIEUWING

Innovatie is een basiswaarde in Sint-Lodewijk. Reeds van in den beginne was onze organisatie dé pioniersinstelling in Vlaanderen voor personen met een motorische beperking. Tot op de dag van vandaag willen we die vooruitstrevende houding verder stimuleren. Dat uit zich in de vorm van allerhande activiteiten, initiatieven en verwezenlijkingen. Ook in de toekomst willen we hetzelfde innovatieve pad blijven bewandelen. Heel wat uitdagingen komen hierbij kijken. Met de Tovertafel haalden we bijvoorbeeld het nieuws en met de opbrengst van de Calipagerun investeerden we in een outdoor fitness.

WE VERSTAAN MEKAAR

Zowel interne als externe communicatie winnen aan belang. Waar vorig jaar Slim het daglicht zag om de interne communicatie te bevorderen, zetten we in 2018 ook meer in op externe communicatie. Vanaf september 2018 kan je namelijk via sociale media volgen wat allemaal te beleven valt op Sint-Lodewijk. Transparantie is een sleutelbegrip en resulteert in wederzijds vertrouwen. Het gaat over openheid, aanspreekbaarheid en zichtbaarheid van Sint-Lodewijk. Door transparant te berichten over (financiële) cijfers en uitdagingen waarvoor we staan, kunnen alle betrokken partijen meedenken over bepaalde dilemma’s. Dat kan op zijn beurt leiden tot nieuwe samenwerkingsverbanden en oplossingen.